СТАТУТ

Овде можете преузети Статут удружења ОУП трстеник у електронској форми СТАТУТ

 

На основу члана 22. Закона о привредним коморама (“Службени гласник РС“ број 65 од 23.11.2001.године) и члана 32 став 1.,Скупштина Општег удружења предузетника општине Трстеник, на седници одржаној 24.06.2019. године донела је измењен и допуњен

С Т А Т У Т

ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Опште удружење предузетника општине Трстеник (у даљем тексту: Удружење) је самостална, пословно-стручна, интересна, непрофитабилна, струковна и нестраначка организација предузетника и предузећа са територије општине Трстеник.

Члан 2.

Удружење, у оквиру својих права и дужности, као јавно-правна асоцијација непосредно и посредно учествује у развоју делатности својих чланова у циљу повећања њихове добити, побољшања услова рада и обезбеђивања правне, економске и социјалне сигурности.

Члан 3.

Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Члан 4.

Назив Удружења је: ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Скраћени назив удружења : „ ОУП “ ТРСТЕНИК

Члан 5.

Седиште Удружења је у Трстенику , улица Радоја Крстића занатски центар бб.

Члан 6.

Рад Удружења је јаван. Јавност рада Удружења обезбеђује се у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 7.

Удружење има печат округлог облика са исписаним називом по кругу и у средини уписаним седиштем Удружења.

Удружење може имати свој знак (логотип) који би се користио у фирми, печату, преписци и сл.

Удружење може имати и свој лист, а по потреби може издавати или користити и друга гласила.

Члан 8.

Удружење представља и заступа председник Скупштине Удружења, који је истовремено и председник Удружења.

Своја овлашћења председник Удружења може пренети на лице које он овласти.

Члан 9.

Ради реализације основних циљева и задатака из свог делокруга рада Удружење може основати предузеће, агенцију или друге субјекте у складу са законом.

У извршењу својих задатака Удружење је самостално.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Члан 10.

Основни циљеви Удружења су активности на стварању услова и предузимање мера за унапређење рада и пословања на територији општине Трстеник, а нарочито у доменима делатности којима се баве чланови Удружења.

Члан 11.

Основни задаци Удружења произилазе из циљева утврђених овим Статутом, те полазећи од тога, Удружење

1. иницира, подстиче,помаже и координира активности на остваривању што повољнијих услова за развој и рад предузетника и предузећа, изградњу тржишних односа и институција, пословне сарадње и свеопштег развоја Општине Трстеник;

2. разматра положај и пословање предузетника и предлаже мере за унапређење њиховог рада и развоја;

3. прати утицај и примену важећих прописа на пословање и рад предузетника и покреће иницијативе за измене и допуне постојећих и доношење нових прописа и предлаже мере од интереса за привређивање и развој предузетника;

4. прати, анализира, предлаже и покреће иницијативе за доношење прописа из надлежности локалне самоуправе који се односе на предузетништво;

5. прати систем образовања кадрова за потребе предузетништва и предлаже мере за доградњу образовног система;

6. активно ради на обезбеђењу средстава за кредитирање, односно финансирање развојних програма и предузима мере да се о томе предузетници редовно информишу;

7. даје мишљења на нацрте закона и других прописа из области предузетништва;

8. ради на припремама стручног образовања и усавршавања предузетника и на пружању других видова стручне помоћи, ради унапређења њиховог пословања;

9. подстиче и негује традицију добрих пословних обичаја и пословног морала као и сталешког организовања;

10. подстиче организовање и удруживање предузетника у занатске и друге задруге и пословна удружења;

11. организује групације, секције, комисије и др. по појединим делатностима и за одређена питања,

12. стално ради на бољем информисању чланства и посебно ради на укључивању у јединствени коморски информациони систем и даје активан допринос у њиховом развоју;

13. обезбеђује јединствен информациони систем за своје чланове, за њихове потребе и потребе купаца њихових производа и корисника њихових услуга и других заинтересованих преко банке података-берзе пословних информација о понуди и тражњи роба, услуга, опреме, пословног простора, репроматеријала, радне снаге, капитала и др.

14. ради на унапређивању и развоју пословне сарадње предузетника међусобно, као и са другим привредним субјектима, кроз разне облике кооперације, дугорочне пословне сарадње и др.

15. сарађује са осталим удружењима како са подручја Регионалне привредне коморе тако и шире, Регионалном заједницом предузетника, осталим заједницама предузетника у Републици и др.;

16. сарађује са локалним органима власти, одговарајућим телима и одборима у Скупштинама општина на плану стварања услова за бржи развој предузетништва;

17. посебно сарађује са надлежним инспекцијским органима и кроз разне облике превентивног рада (саветовања, семинари,консултације) помаже предузетницима у превентивној примени нових прописа;

18. активно ради на сузбијању бесправног рада (сиве економије) и на укључивање носиоца тих активности у легалне токове привређивања;

19. организује промоције и презентације предузетника и наступе на сајмовима, изложбама и др.

20. подстиче и организује стручне, културно-забавне, спортске и друге сусрете, дружења и такмичења привредника, њихових и других запослених радника и грађана;

21. води регистар чланова и издаје уверења, сагласности и друге потврде из евиденције коју води у оквиру овлашћења и права из закона;

22. обавља и друге послове од интереса за своје чланове који произилазе из закона и Статута.

Програмом рада Удружења ближе се одређују и конкретизују задаци Удружења за сваку пословну годину, односно одређени период времена.

III ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 12.

Чланови Удружења су предузетници који се удружују даном издавања одобрења надлежног органа за обављање привредне делатности на територији Општине Трстеник.

Чланови Удружења могу бити мала и средња предузећа чији је оснивачки или већински капитал у приватној својини, као и друга физичка и правна лица која имају интерес да се удруже, а удружују се даном потписивања приступнице и прихватањем одредби овог Статута и других аката Удружења.

Одлуку о пријему у чланство добровољних чланова доноси Извршни одбор Удружења.

Члан 13.

Удружење може установити и чланску књижицу.

Правилником о чланској књижици, који би донео Извршни одбор Удружења, ближе се уређује изглед и садржај књижице.

Члан 14.

У остваривању циљева и задатака Удружења и заједничких интереса, чланови Удружења управљају радом и пословањем Удружења непосредно и преко својих представника у његовим органима, телима и другим облицима рада и одлучивања у Удружењу.

За представнике у органе, тела и друге облике рада у Удружењу може бити биран сваки члан Удружења.

Члан 15.

Представнику у Скупштини Удружења и другим органима и телима Удружења престаје мандат пре истека времена на које је биран:

– у случају предвиђеним чланом 17. овог Статута,

– подношењем оставке и

– опозивом од стране органа који га је изабрао.

Члан 16.

Чланови Удружења имају једнака права и обавезе.

Права, дужности и одговорности чланова Удружења су:

• да усмеравају и усклађују своју активност у остваривању заједничких интереса Удружења, а нарочито:

– да бирају и буду бирани у органе и тела Удружења и преко својих представника управљају Удружењем.

– да поштују Статут, друге акте и одлуке органа Удружења,

– да својим активностима непосредно или преко облика деловања Удружења доприносе остваривању циљева и задатака Удружења,

– да буду информисани о раду Удружења и његових органа и тела и о материјално-финансијском пословању Удружења, те да дају предлоге, мишљења и примедбе на њихов рад,

– да дају предлоге за покретање иницијатива за доношење и измену закона и других прописа и мера економске политике,

– да унапређују међусобну сарадњу и да преко Удружења сарађују и подстичу сарадњу са другим сличним асоцијацијама, институцијама, организацијама и заједницама,

– да преко Удружења размењују информације и искуства, организују договоре и консултације, саветовања и сл.,

– да чувају и подижу углед Удружења,

– да благовремено достављају податке и обавештења потребна за извршавање задатака Удружења,

– да на начелима равноправности, одговорности и солидарности извршавају задатке и своје обавезе утврђене овим Статутом и другим актима Удружења,

– да обезбеђују финансијска средства за рад Удружења,

– да користе пословно-административну , стручну и другу помоћ Удружења.

Члан 17.

Чланство у удружењу престаје:

– ако члан престане да обавља делатност, односно престане са радом по решењу надлежног органа,

– смрћу члана,

– иступањем из Удружења и искључењем из Удружења за чланове из члана 12. став 2. овог Статута.

Члан 18.

Члан Удружења из члана 12. став 2. овог Статута може бити искључен из Удружења:

– ако се не придржава одредби овог Статута,

– ако својим понашањем, чињењем или пак нечињењем угрожава, односно нарушава углед Удружења,

– услед неплаћања чланарине три месеца узастопно.

Одлуку о искључењу из Удружења доноси Извршни одбор Удружења.

Члан 19.

Против одлуке о искључењу из претходног члана овог Статута, заинтересована страна може изјавити приговор Скупштини Удружења у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

Уколико Скупштина Удружења утврди да је приговор основан, поништиће одлуку

Извршног одбора , а ако је неоснован, потврдити одлуку Извршног одбора и приговор одбити.

Одлука Скупштине је коначна.

Члан 20.

Због разлога из члана 18. овог Статута, одговарајући орган Удружења покренуће поступак дисциплинске и друге одговорности и предузети мере и против члана Удружења из члана 12. став 1. овог Статута.

IV ОРГАНИ И ТЕЛА УДРУЖЕЊА, ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ РАДА, ИЗБОР И МАНДАТ

Члан 21.

Органи Удружења су: Скупштина Удружења, Извршни одбор и Надзорни одбор.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 22.

Скупштина Удружења (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган управљања Удружењем.

Скупштину Удружења чине представници свих облика и врста делатности које обављају

чланови Удружења сразмерно структури чланства, делатностима и уз заступљеност чланова са целе територије општине Трстеник.

Члан 23.

Скупштина броји 19 члана.

Заступљеност предузетника и других чланова Удружења по делатностима општине Трстеник обезбеђује Скупштина Удружења одлуком о расписивању избора према структури и стању у време избора, и то најмање 30 дана пре истека мандата чланова прдходног сазива.

Редовна изборан Скупштина се одржава сваке 4-е године.

Мандат чланова Скупштине је 4 године са могућношћу поновног избора.

Члан 24.

Одлуком о расписивању избора предвиђа се јединствена листа кандидата према глобалној структури уз најмање за 1/3 већег броја кандидата по појединим деловима јединствене листе, односно најмање 30 кандидата за целу листу и на тај начин омогућава демократски избор уз учешће свих чланова Удружења у бирању њихових представника у Скупштини Удружења.

Члан 25.

Поступак избора за Скупштину Удружења спроводи Изборна комисија која има председника, 2 члана и 3 заменика које именује Скупштина истовремено са расписивањем избора.

Уколико председник или члан комисије из претходног става буде кандидован за члана Скупштине, на његово место у изборној комисији аутоматски долази заменик по редоследу именовања без накнадног именовања.

Члан 26.

За кандидата за Скупштину евидентира се сваки члан Удружења чију кандидатуру подржи већина присутних јавним гласањем на кандидационом избору.

Члан 27.

Скупштину бирају чланови Удружења непосредним тајним гласањем путем гласачких листића на најмање једном збору чланова и у складу са одлуком из члана 24. овог Статута.

Гласачки листић садржи називе појединих делова јединствене листе и број кандидата колико се бира из тог дела листе и редни број, презиме и име, делатност, занимање и место свих кандидата по азбучном реду презимена кандидата у оквиу појединих делова листе.

За члана Скупштине изабран је кандидат који је заокруживањем редног броја испред његовог имена добио већи број гласова у оквиру дела листе закључно са бројем кандидата који се из тог дела листе бирају по одлуци из става 2. овог члана.

Проглашавање резултата избора врши Изборна комисија, а верификацију мандата изабраних чланова врши Скупштина на првој седници.

Прву седницу Скупштине сазива председник Изборне комисије у року не дужем од 15 дана од дана одржавања избора.

Члан 28.

Скупштина има председника и потпредседника који се бирају према члану 32. став 9. Статута из реда својих чланова на време од 4. године са могућношћу поновног избора.

За председника је изабран кандидат за кога гласа већина од укупног броја присутних чланова Скупштине, а за подпреседника кандидат који је по броју гласова други на изборној листи.

Ако у изборима два или више кандидата имају исти број гласова избори се понављају , а ако и тада резултат буде исти избор се врши жребањем.

Члан 29.

Председник Скупштине :

– заступа и представља Удружење,

– сазива и руководи седницама Скупштине,

– потписује акта која доноси Скупштина

– стара се о доследној примени статута Удружења

– обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима Удружења.

Члан 30.

Потпредседник помаже председнику у раду, замењује председника у случају одсутности или његове спречености и врши друге послове који му се повере.

Члан 31.

Скупштина ради на седницама које се одржавају према потреби, а најмање једном годишње.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова на седници којој присуствује већина од укупног броја чланова Скупштине.

Изузетно Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја чланова Скупштине о Статуту, изменама и допунама Статута, избору председника и потпредседника Скупштине и престанку рада Удружења.

У случају недовољног броја чланова Супштине после одлагања почетка исте седнице за један час , Скупштина пуноважно ради и одлучује простом већином присутних чланова Скупштине.

Члан 32.

Скупштина обавља следеће послове:

1) доноси Статут, његове измене и допуне, статутарне одлуке и опште акте у складу са законом и овим Статутом,

2) доноси Пословник о свом раду,

3) доноси програм рада (средњерочни и годишњи) и усваја финансијски план,

4) разматра питања од значаја за развој и унапређење рада својих чланова и предлаже одговарајуће мере,

5) разматра извештај Извршног одбора и Надзорног одбора о раду и финансијском пословању Удружења, годишњи обрачун (завршни рачун) и о њима одлучује,

6) доноси одлуке о оснивању предузећа, агенција и фондова од интереса за чланове Удружења,

7) одлучује о имовини Удружења, о издавању и коришћењу средстава резервног фонда,

8) доноси одлуку о расписивању избора за Скупштину Удружења,

9) бира, именује и разрешава председника и потпредседника Скупштине, који су истовремено и председник и подпредседник Извршног Одбора

10) бира, именује и разрешава председника, заменика председника и чланове Надзорног одбора,

11) именује и разрешава чланове тела Скупштине и одређује делокруг њиховог рада,

12) утврђује организацију и начин обављања стручно-административних послова,

13) доноси одлуке о оснивању стручних секција и уређује делокруг њиховог рада,

14) одлучује по жалбама и приговорима на рад органа и тела Удружења,

15) одлучује о престанку рада Удружења или његовој трансформацији,

16) обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

Члан 33.

Седнице Скупштине сазива председник Скупштине на основу закључка Скупштине, Извршног одбора или Надзорног одбора или на писмени захтев 1/5 чланова Скупштине или на писмени захтев најмање 15 чланова Удружења.

Председник Удружења је дужан да сазове седницу Скупштине у случајевима из претходног става у року од 7 дана од дана пријема закључка, односно писменог захтева.

Члан 34.

Седнице Скупштине су јавне , а гласање је по правилу јавно уколико Скупштина не одлучи другачије.

На сваком заседању Скупштине води се записник.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 35.

Извршни одбор је извршни орган Удружења.

Извршни одбор има 5 чланова и то председника, заменика председника и 3 члана који се именују на предлог Председника.

Мандат чланова Извршног одбора траје 4 године са могућношћу поновног избора.

Члан 36.

У Извршни одбор могу се бирати сви чланови Удружења водећи рачуна о заступљености чланова целе територије општине Трстеник и по делатностима сходно члану 22. овог Статута.

Члан 37.

Извршни одбор обавља следеће послове:

1. управља пословима Удружења,

2. доноси одлуке о унутрашњој организацији Удружења,

3. спроводи одлуке, закључке и друге мере које доноси Скупштина Удружења,

4. припрема програм рада Удружења, предлаже га Скупштини и стара се за његово извршење,

5. подноси Скупштини извештај о раду Удружења, предлог финансијског плана и годишњег обрачуна (завршног рачуна) Удружења,

6. утврђује висину чланарине и друге начине финансирања Удружења, и начин наплате,

7. утврђује висину накнаде за посебне услуге које Удружење обезбеђује на захтев чланова или заинтересованих странака,

8. усваја периодичне обрачуне и спроводи финансијску политику Удружења,

9. припрема предлоге измена и допуна Статута и општих аката Удружења,

10. доноси Пословник о свом раду ,

11. даје смернице за рад секретара и Стручне службе Удружења,

12. утврђује предлог одлуке о именовању (постављању ) секретара Удружења,

13. доноси одлуку о образовању тела Извршног одбора за одређена питања и уређује делокруг њиховог рада,

14. доноси акт о организацији рада Стручне службе, о начину њеног рада и систематизацији послова и акт којим се уређују радни и други односи стручне службе Удружења у складу са законом, колективним уговорима и другим прописима,

15. одлучује о пружању материјално – финансијске помоћи члановима Удружења,

16. покреће иницијативу за доношење, измене и допуне закона и других прописа и мера од значаја за предузетнике и друге чланове Удружења, разматра нацрте закона и других прописа и доставља мишљење надлежним органима и организацијама,

17. разматра предлоге, ставове и мишљења струковних секција и предузима одговарајуће мере,

18. делегира представнике Удружења у органе и организације у складу са законом и актима тих органа и организација,

19. обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима Удружења.

20. именује и поставља секретара Удружења, на предлог Председника Извршног одбора.

Извршни одбор за поједине послове из своје надлежности може овластити секретара Удружења или председника тела које је основано.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 38.

Надзорни одбор има 3 члана које из редова чланова Удружења јавним гласањем бира Скупштина на време од 4 године са могућношћу поновног избора, а они међусобно бирају председника и заменика председника.

Чланови надзорног одбора не могу бити чланови органа тела Удружења, нити могу имати друге функције у Удружењу.

Члан 39.

Надзорни одбор врши контролу над финансијским и материјалним пословањем и поштовањем закона и других прописа у раду Удружења.

Надзорни одбор у вршењу надзора над финансијским пословима Удружења има право увида у финансијска документа и податке и о свом налазу извештава Скупштину Удружења.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о раду најмање једном годишње.

Члан 40.

Надзорни одбор ради у седницама које се одржавају према потреби, а најмање једном годишње пре усвајања годишњег обрачуна (завршног рачуна) Удружења.

Седнице Надзорног одбора сазива његов председник по потреби и на захтев Скупштине или Извршног одбора или на писмени захтев најмање 10 чланова Удружења.

СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА

Члан 41.

Удружење има секретара кога поставља Извршни одбор.

Мандат секретара Удружења траје 4 године са могућношћу поновог избора.

Члан 42.

Секретар непосредно руководи пословима Стручне службе, стара се о законитости рада Удружења, учествује у припремању седница органа и тела Удружења, организује спровођење њихових одлука и закључака и стара се о извршавању Програма рада и финансијског плана Удружења.

За свој рад, секретар је одговоран Скупштини и Извршном одбору Удружења.

У случају спречености у руковођењу Стручном службом и обављању стручно – административних послова, замењује га службеник кога он одреди или председник Извршног одбора, ако је секретар био спречен да то учини.

Права, обавезе и одговорности по основу рада, секретар остварује у Стручној служби Удружења уколико је постављен на стални рад одлуком Скупштине Удружења.

Начин накнаде и висину за рад у Удружењу доноси Извршни Одбор Удружења.

Члан 43.

На предлог Извршног одбора скупштина Удружења може разрешити секретара и пре истека мандата ако утврди да не извршава задатке и обавезе утврђене законом, овим Статутом и општим актима Удружења и евентуално покренути одговарајуће законске поступке.

ТЕЛА УДРУЖЕЊА

Члан 44.

Ради ефикаснијег остваривања задатака Удружења, Скупштина и Извршни одбор могу образовати тела (савете, одборе, комисије и сл.)

Тела могу бити стална или повремена.

Мандат чланова сталних тела траје 4 године са могућношћу поновног избора.

Чланови тела могу бити предузетници и други чланови Удружења као и друга физичка лица и представници других правних лица, организација, заједница и институција.

Тело има председника којег бира орган који га образује , а одлуком о образовању тела утврђује се број чланова и делокруг рада.

СТРУКОВНЕ СЕКЦИЈЕ

Члан 45.

Ради успешнијег остваривања и спровођења задатака Удружења и разматрања појединих питања од непосредног интереса за поједине делатности или групе делатности чланова, на нивоу Удружења образују се струковне секције.

Одлуку о оснивању струковних секција доноси Скупштина Удружења и њом уређује број и врсте стручних секција, организацију и рад.

Струковну секцију сачињавају сви чланови Удружења из гране, групације или делатности за коју се секција оснива.

Члан 46.

Извршни одбор је дужан да разматра предлоге , ставове и мишљење струковних секција, заузима став и предузима одговарајуће мере у складу са законом, овим Статутом и осталим актима Удружења.

СТРУЧНА СЛУЖБА УДРУЖЕЊА

Члан 47.

За извршавање задатака органа и тела Удружења, обављање стручних, административних, помоћних и њима сличних послова, руковање и чување имовине Удружења, запошљава се одговарајући број стручних, административних и других радника у Удружење, који чине Стручну службу Удружења, која се организује у складу са законом, колективним уговорима, овим Статутом и другим општим актима Удружења.

Обављање послова Стручне службе Удружења може се поверити, на основу предлога Извршног одбора и одлуке Скупштине, и специјализованој агенцији – бироу или сл. на основу уговора о пословној сарадњи са правима, обавезама и одговорностима у складу са законом, овим Статутом и општим актима Удружења.

Члан 48.

Радом Стручне службе руководи секретар Удружења.

Уколико су послови Стручне службе поверени у складу са ставом 2. члана 47. овог Статута, секретар Удружења се стара о спровођењу и испуњењу уговора и извршењу послова.

Члан 49.

На стручну службу не могу се преносити задаци о којима одлучују органи Удружења, као ни овлашћења, права и одговорности Удружења и његових органа.

Члан 50.

Акт о организацији и раду Стручне службе као и појединачни и колективни уговор којим се уређују радни и други односи радника стручне службе Удружења доноси Извршни одбор у складу са законом, овим Статутом и другим актима Удружења.

V ЈАВНОСТ РАДА И ОДГОВОРНОСТ У РАДУ УДРУЖЕЊА

Члан 51.

О свом раду и раду својих органа и тела, Удружење упознаје своје чланове преко свог листа и других гласила, писаних материјала, зборова и састанака и на други начин, а ширу јавност путем средстава јавног информисања и сл.

Члан 52.

Седнице органа и тела Удружења, зборови и други састанци су по правилу јавни.

На седнице органа и тела Удружења позивају се по потреби представници средстава јавног информисања у циљу упознавања чланства и шире јавности о њиховом раду.

Члан 53.

Удружење може издавати гласило – лист преко кога обавештава чланство и ширу јавност о свом раду и раду његових органа и условима привређивања својих чланова.

Одлуку о издавању листа и других гласила, постављању главног и одговорног уредника, именовању издавачког савета и уређивачког колегијума и начину финансирања гласила доноси Извршни одбор Удружења у складу са законом и овим Статутом.

Члан 54.

Председник Скупштине и Извршног одбора и секретар Удружења, односно друго лице које они овласте, могу давати податке и информације о раду Удружења и одговорни су за њихову тачност и исправност.

Члан 55.

Органи и тела Удружења одговорни су за остваривање циљева и извршавање задатака Удружења.

Сваки представник је одговоран за савесно вршење својих права и дужности у органима и телима Удружења.

Члан 56.

Покретање поступка за оцену и утврђивање одговорности Извршног одбора , органа и тела Скупштине, председника, потпредседника Скупштине и секретара Удружења, Скупштини Удружења може предложити најмање 1/3 чланова Скупштине, Надзорни одбор или писменим путем најмање 15 чланова Удружења.

Одлуку о одговорности доноси Скупштина Удружења и истовремено доноси одлуку о опозиву оглашених одговорним, те избору, односно именовању нових органа и тела, односно лица са посебним овлашћењима.

ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА

Члан 57.

Средства за рад Удружења обезбеђују чланови Удружења доприносом и чланарином.

Приходи Удружења су и накнаде од извршених услуга за чланове Удружења, приходи од предузећа, агенција, гласила и слично, ако су основани од стране Удружења и други приходи (дотације, поклони, донаторства, спонзорства, и слично).

Члан 58.

Висину доприноса и чланарине и начин њихове наплате утврђује Извршни одбор Удружења.

Висину накнаде за посебне услуге и за пружање техничких услуга и слично, утврђује Извршни одбор.

Ради извршавања одређених задатака или спровођења акција и активности од заједничког интереса, чланови Удружења могу удруживати средства и оснивати фондове са посебном наменом, ако је то у складу са задацима и циљевима Удружења.

Члан 59.

Средства за финансирање рада Стручне службе, бруто зараде секретара Удружења или за обављање послова по уговору из члана 47.став 2. овог Статута обезбеђују се финансијским планом Удружења.

VI АКТИ УДРУЖЕЊА

Члан 60.

У вршењу својих послова органи и тела Удружења доносе, односно усвајају и закључују: Статут, одлуке, закључке, пословнике, препоруке и појединачне колективне уговоре.

Члан 61.

Статутом Удружења, као највишим општим актом, нарочито се уређују: циљеви и задаци Удружења и њихових органа и тела, њихов делокруг рада и састав, начин избора и трајање мандата, права и дужности чланова, почетак и престанак чланства, начин финансирања Удружења и обављања послова стручне службе, као и друга питања од значаја за рад Удружења.

Предлог Статута и његове измене и допуне утврђује Извршни одбор , а доноси га Скупштина Удружења.

Члан 62.

Одлуком се уређују статутарна и друга питања за која је Удружење овлашћено законом и овим Статутом, мења се и допуњава Статут , одлучује о закључивању уговора, утврђује висина доприноса, начин наплате и слично.

Одлука органа Удружења има обавезну снагу за чланове Удружења и они су одговорни за њено спровођење.

Члан 63.

Закључком се изражава став, даје предлог и мишљење органа и тела Удружења о питањима из њиховог делокруга рада.

Препоруком органи Удружења одређују смернице за решавање проблема од значаја за чланове Удружења.

Пословник је општи акт којим органи Удружења уређују начин свог рада.

Члан 64.

Статут и остали општи акти Удружења објављују се у гласилу Удружења, истичу на огласној табли или стављају на увид на други адекватан начин.

Општи акти Удружења ступају на снагу наредног дана по објављивању, уколико тим актима није другачије регулисано.

Члан 65.

Удружење издаје потврде (уверења) о чињеницама о којима води службену евиденцију, као и о другим чињеницама када је то одређено законом или другим прописима.

Уверење из претходног става овог члана има значај јавне исправе.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.

Удружење наставља рад као правни следбеник Општег удружења радних људи општине Трстеник, регистрованог у Регионалној привредној комори Крушевац.

Члан 67.

Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку утврђеном за његово доношење.

Даном ступања на снагу овог Статута са изменама и допунама престаје да важи Статут Општег удружења предузетника општине Трстеник донетог 23.02.2007. године.

Члан 68.

Удружење престаје са радом по одлуци Скупштине Удружења.

У случају да се Скупштина Удружења из било којих разлога не може одржати дуже од годину дана , Одлуку о расписивању нових избора за Скупштину Удружења доноси Извршни одбор.

Уколико не успе ни други покушај расписивања нових избора , одлуку о престанку Удружења донеће Извршни одбор.

У случају да Удружење из било којих разлога престане са радом, приступа се његовој ликвидацији на начин и по поступку које прописује закон.

Члан 69.

Овај Статут са изменама и допунама ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

___________________________

( Пантић Милорад )