На седници одржаној дана 25.06.2018. године  И.О.  „Општег  удружења  предузетника Трстеник“ донело је:

ЕТИЧКИ КОДЕКС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА ТРСТЕНИК

Поглавље  1

ПОЈАМ И СВРХА  ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

1.

Етички  КОДЕКС  чланова  Удружења  (у даљем тексту КОДЕКС) ближе уређују етичка начела, опште прихваћена правила понашања и професионалне стандарде којих су дужни да се придржавају чланови  удружења.

2.

У овом Кодексу корупцијом се сматра свака злоупотреба јавних овлашћења и ресурса ради остваривања приватне користи.

3.

Правила овог Кодекса дужни су да се придржавају  и спољни сарадници ангажовани за потребе Удружења  у вршењу послова из надлежности удружења.

Поглавље   2

ЕТИЧКА НАЧЕЛА, ОПШТЕ ПРИХВАЋЕНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

Од чланова Удружења се захтева да поштују етичка начела и професионалне стандарде утврђене овим Кодексом и то:

-интегритет,

-поштење,

-независност,

-објективност и непристрасност,

-спречавање сукоба интереса,

-поверљивост информација,

-компетентност,

-професионално понашање и

-политичку непристрасност.

1. ИНТЕГРИТЕТ

Принцип интегритета је основна вредност  Кодекса и обавезује чланове удружења да поступају по закону, непристрасно и у јавном интересу. Овакво понашање доприноси и подстиче поверење јавности у интегритет, непристрасност и ефикасност удружења.

2. ПОШТЕЊЕ

Чланови Удружења су дужни да поступају поштено, искрено тако да се  у њихово понашање не може посумњати. Чланови удружења дужни су да су у свему придржавају предвиђене процедуре и етичких норми.

3. НЕЗАВИСНОСТ, ОБЈЕКТИВНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ

Независност Удружења не сме бити угрожена личним  и спољним интересима. Дужност чланова Удружења је да се уздржeод укључивања у  сва питања у којима имају интерес, као и да о свакој претњи, спољном притиску и утицају на њих обавесте све чланове удружења ради потпуног поштовања начела независности. Независност подразумева независно понашање и мишљење чланова удружења у односу на лица, субјекте и спољне интересне групе. Чланови не смеју дозволити д апристрасност, сукоб интереса и утицај других угрози раду дружења. Објективност,обавезује да све активности, изречено мишљење буду непристрасна и заснована искључиво на прибављеним и прикупљеним чињеницама.

4. ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ

Чланови Удружења су дужни да чувају политичку неутралност.

5. СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Чланови Удружења не могу користити своју позицију  у приватне сврхе и треба да избегавају односе који би могли да укључе ризик од корупције или који би могли довести  у сумњу њихову објективност и независност. Чланови удружења и друга лица повезана са удружењем дужна су да чим примете потенцијал за настанак сукоба интереса одмах обавесте удружење о томе.

6. ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА

Чланови  Удружења и друга лица повезана са удружењем дужни су да чувају поверљивост информација и да спрече њихову злоупотребу.

7. ИЗЈАВА

Сваки члан Удружења дужан је да да изјаву којом потврђује да је упознат са садржином свих аката којим се регулише рад удружење, односно са правима и обавезама чланова удружења. Сваки члан је дужан да потпише изјаву о поштовању КОДЕКСА удружења  и изјаву о конфликту интереса.

8. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ коју потписују сви чланови Удружења саставни део је овог КОДЕКСА

„Спреман-а сам да прихватим сва права и обавезе, искушења али и почасти, која настају као последица чланства у Удружењу.  Поштоваћу све принципе и норме које регулишу рад удружења. Учинићу све да се свака одлука удружења спроведе на ефикасан начин.“

Поглавље 3

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1.

Понашање у складу са Кодексом је обавеза за све чланове Удружења.

2.

У  случају да се чланови Удружења не придржавају правила овог Кодекса одговараће у складу са правилима Удружења и у складу са важећим Законима РС.

3.

За тумачење кодекса задужени су стални чланови Удружења.

4.

Овај Кодекс ступа на снагу 25. јуна 2018.године.

Председник ОУП-а

____________________________________

Милорад Пантић