Пословник ИО

 

Овде можете преузети Пословник Изврног Одбора удружења ОУП трстеник у електронској форми  ПОСЛОВНИК ИО

ПОСЛОВНИК

о раду Извршног одбора ОУП-а општине Трстеник

I Сазивање и припрема седнице ИО

Члан 1

– Седницу ИО сазива председник ИО

Члан 2

– Организационо-техничке послове припремем седнице ИО припрема секретар Удружења.

– Чланови ИО се благовремено обавештавају о времену и месту одржавања седнице и предлог дневног реда.

II Рад сенице Извршног Одбора

Члан 3

– Извршни Одбор пуноважно ради ако је седници присутно више од половине чланова ИО у супротном се седница одлаже.

Члан 4

– Седницом ИО руководи председник , у његовом одсуству ИО председава потпредседник ИО.

Члан 5

– Председавајући ИО износи предлог дневног реда отвара расправу о предлогу и формулише коначан дневни ред.

Члан 6

– Председавајући ИО закључује седницу пошто је исцрпљен дневни ред.

Члан 7

– Присуство седници Извршног Одбора је обавезно.

– Неоправданим изостанком три пута председник упућује члану ИО опомену, а после четвртог изостанка  одстрањује члана и предлаже његову замену у Извршном одбору.

III Одлучивање Извршног Одбора

Члан 8

– Извршни Одбор доноси одлуку већином броја гласова присутних чланова дизањем руке.

IV Посебне одредбе правилника

Члан 9

– На седници Извршног Одбора води се записник у који се уноси битан ток седнице,одлуке и закључци , као и присуство броја чланови ИО.

– Записник води секретар ОУП-а а оверава га председавајући.

V Завршне одредбе правилника

Члан 10

– Овај правилник ступа на снагу даном његовог доношења.

 

У ТРСТЕНИКУ 10. 07. 2019 год. ПРЕДСЕДНИК ИО