Пословник

Овде можете преузети Пословник удружења ОУП трстеник у електронској форми ПОСЛОВНИК

П О С Л О В Н И К

о раду скупштине Општег удружења предузетника општине Трстеник

I Уводне одредбе

Члан 1

Пословник о раду органа Скупштине Удружења уређује се питања везана за рад Удружења.

II Сазивање и припрема седнице

Члан 2

Скупштину сазива председник Скупштине.

Члан 3

Организационо-техничке припреме седнице Скупштине ОУП-а , припрема секретар Удружења . Чланови Скупштине се благовремено обавештавају о времену и месту одржавања седнице и предлог дневног реда.

Члан 4

Право присуствовања седницама имају сви чланови Скупштине , као и гости по позиву.

Седнице Скупштине су јавне осим када Скупштине другачије не одлучи.

III Рад Скупштине

Члан 5

Скупштина пуноважно ради ако је присутна проста већина од укупног броја чланова Скупштине у противном Скупштина се одлаже за један сат сходно члану 31 став 4 Статута и ради са бројем присутних чланова Скупштине.

Одлуку о одлагању Скупштине доноси њен председавајући тј. председник или подпредседник Скупштине.

Члан 6

Седницом Скупштине руководи председник. У његовом одсуству седницом председава подпредседник.

Председавајући формулише предлоге одлуке и закључке, даје и одузима реч говорницима, изриче мере због повреде пословника и нарушавања реда и мира, усмерава рад Скупштине држећи се дневног реда и стара се о примени и поштовању пословника.

Члан 7

Председник износи предлог дневног реда, отвара расправу о предлогу, и формулише коначан предлог дневног реда.

Члан 8

Пре расправе о одрђеној тачки дневног реда председавајући позива известиоца у вези са том тачком дневног реда.

По завршетку излагања известиоца председавајући отвара расправу.

О свакој тачки дневног реда се расправља према утврђеном редоследу док има пријављених говорника. Време излагања говорника не може бити дуже од 5 минута , осим ако скупштина другачије не одлучи пре отварања расправе о тој тачки дневног реда.

Члан 9

Члан Скупштине који има процедуралне примедбе добија реч одмах и преко реда, с тим што не може да говори дуже од 2 минута.

Члан 10

Члан Скупштине чије је име непосредно поменуто у расправи или су оспорене чињенице о његовом излагању има право на реплику у трајању од 2 минута.

Члан 11

Председавајући закључује седницу након што је исцрпљен дневни ред.

Члан 12

Председавајући прекида седницу у случајевима давање паузе у току трајања седнице , недостатака кворума при одлучивању или нарушавању реда и мира који онемогућују нормалан рад.

Председавајући одређује време наставка прекините седнице.

Члан 13

Чланови Скупштине су обавезни да присуствују седницама Скупштине у противном Скупштина има право да санкционише неодговорне чланове Скупштине на тај начин што ће после другог неоправданог изостанка председник изрећи меру опомене ,а после трећег изостанка опозвати члана и дати предлог Скупштини за разрешење старог и именовање новог члана Скупштине.

Чланови и гости Скупштине дужни су да се за време заседања придражавају реда и одредаба овог пословника.

Председавајући може одузети реч члану или госту који не поштује пословник о раду Скупштине.

Члана или госта који нарушава ред председавајући Скупштине може удаљити из сале.

IV Одлучивање

Члан 14

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова, осим ако овим пословником није другачије одређено.

У датим случајевима Скупштина може да телефоном или факсом контактира одређене чланове Скупштине који су оправдано одсутни да своје мишљење или глас дају као допринос у доношењу појединих одлука.

Члан 15

Скупштине одлучује гласањем.

Гласање је јавно осим у случајевима када Скупштина другачије одлучи.

Члан 16

Јавни гласање се врши дизањем руке.

Председавајући Скупштине позива чланове да се прво изјасне ЗА предлог, затим ПРОТИВ предлога, а на крају да пита дали има уздржаних.

Ако већина није гласала ЗА, председавајући не тражи изјашњавање ко је ПРОТИВ и уздржан осим када члан инсистира да се утврди број оних који су против или уздражани.

По обављеном гласању председавајући утврђује и објављује резултате гласања.

Члан 17

Тајно гласање се врши гласачким листићима.

Гласачки листић мора да садржи питање о коме се гласа формулисано тако да се на њега може одговарати ЗА или ПРОТИВ, као и упуство на који начин се гласа.

Неважећи је онај листић са кога се не може утврдити за коју опцију је гласач гласао.

Предлог није усвојен ако је број гласова ПРОТИВ и број неважећих листића одговару броју гласалих ЗА, као и када је овај број већи од броја листића ЗА.

Члан 18

Пре одлучивања по било којој тачки дневног реда сваку члан Скупштине може тражити да се утврди постојање кворума.

Приликом сваког конкретног одлучивања примењује се последњи утврђени кворум.

Члан 19

На предлог Извршног одбора Скупштина доноси одлуке. О предлогу аката Скупштина води расправу.

Члан 20

О предлогу аката Скупштина прво расправља у начелу и изјашњава се о предлогу у начели. Потом Скупштина расправља о предлогу аката у појединостима, а онда се изјашњава о акту у целини.

Акт је донет када се за њега изјасни већина присутних чланова Скупштине.

V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21

На седници Скупштине води се записник.

У записник се уноси укратко битан ток седнице , закључци и одлуке, резултати гласања , кворум, време и место одржавања седнице, присуство гостију и други подаци од значаја за седницу Скупштине.

Запосник води секретар ОУП-а а оверава га председавајући.

VI – Завршне одредбе

Члан 22

Сваки члан Скупштине је дужан да на седнице понесе пословник о раду скупштине, како би мога да користи своја права и обавезе.

Члан 23

Овај пословник за изменама и допунама ступа на снагу даном доношења.

У Трстенику 24. 06 2019 год. Председник Скупштине

                          ____________________