Према члану 16. Закона о родној равноправности (Службени гласник РС, 52/21), послодавци који имају
више од 50 запослених и радно ангажованих лица, дужни су да донесу и спроводе Програме за
унапређење родне равноправности. Део плана или програма који послодавац доноси се односи на
остваривање родне равноправности и треба да садржи: кратку оцену стања у вези са положајем жена и
мушкараца, укључујући и године старости, списак посебних мера за унапређење родне равноправности,
почетак примене, начин спровођења и контроле и престанак спровођења посебних мера.

О плановима који нису јавно доступни послодавци су дужни да обавесте Министарство за људска и
мањинска права и друштвени дијалог и доставе извод из плана, односно програма у делу који се
односи на остваривање и унапређење родне равноправности, најкасније у року од 15 дана од дана
њиховог доношења. За јавно доступне планове у року од 15 дана да обавесте Министарство о гласилу
или интернет страници где је објављено.

Послодавци сачињавају и годишње извештаје о остваривању родне равноправности и достављају
Министaрству до 15. јануара текуће године за предходну годину.

Молимо да извештај о родној равноправности за 2021. годину доставите у најкраћем року електронским
путем на адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs или поштом на адресу Министарство за
људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михаила Пупина бр 2, 11070 Београд.

За све додатне информације можете се обратити на телефон :011/313-0968 или путем и-мејла :
antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs.