Програми за развој предузетништва

Влада Републике  Србије је у један од фокуса  политике  развоја привреде у наредном периоду  поставила  развој предузетништва и јачање предузетничког духа.

Увођењем „Године предузетништва“  2016.године, а затим и „ Деценије предузетништва“ 2017. године предузетницима је омогућена нефинасијска и финасијска помоћ, односно под одређеним условима добијање   бесповратних средстава, тзв. државна помоћ мале вредности ,тзв. de minimiss државна помоћ.

De minimiss државна помоћ je  помоћ мале вредности која је изузетно значајна за отпочињање посла за Start –up као и развој предузетника који су раније основани и већ  потврђени на тржишту. Бесповратну помоћ може одобрити Република Србија, Аутономна покрајина и локална самоуправа.

За реализацију  Програма Министaрства привреде  Републике  Србије који се у 2021. године реализују преко Фонда за развој РС  извојено је 450 милиона бесповратних средстава  за следеће програме:

 1. Програм подстицаја развоја предузетништва кроз финасијску подршку  за почетнике у пословању  у 2021- Start-up.

 Већ шесту годину за редом Министрсзво привреде преко Фонда за развој РС  реализује Програм за развој Start-up. Право да се пријаве имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансира се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  и каматном стопом од 1%  годишње уз гаранцију банке или 2%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле. Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,  нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;куповину машина и опреме и доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година и оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Напомена: Програме и потребну документацију можете видети на порталу Фонда за развој РС

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti

 1. Програм подстицаја предузетништва кроз развојне пројекте

 Привредни субјекти који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја и/или припадају четвртој групи развијености, а који задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансира се из кредита Фонда.За овај Програм Влада Републике Србије је издвојила 250 милиона динара бесповратне помоћи.

Право да  конкуришу  имају предузетници, микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и задруге који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја и/или припадају четвртој групи развијености и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове из Програма.

Средства опредељена Програмом намењена су за:куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности.

 • куповину нових или половних (не старије од пет година) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
 • трајна обртна средства, која могу да чине највише 10% укупног инвестиционог улагања;
 • набавку софтвера и рачунарске опреме.

Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1% годишње уз гаранцију банке и 2% годишње уз остала средства обезбеђења.

Напомена: Програме и потребну документацију можете видети на порталу Фонда за развој РС

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi

 1. Програм подстицаја развоја предузетништва кроз финасијску подршку за жене предузетнице и младе у  години

 По први пут у овој години  донет је  Програм којим се подстиче развој женског предузетништва и младих. Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години издвојено је 100 милоиона динара бесповратне помоћи.Право да конкуришу имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је:

 • оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена;
 • оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 35% вредности улагања, односно до 45% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са  Законом о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  а каматна стопа од 1%  годишње уз гаранцију банке или 2%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

 • куповину опреме/возила (новог или половног, не старијег од пет година);
 • текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;
 • оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,  нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Напомена: Програме и потребну документацију можете видети на порталу Фонда за развој РС

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/zene-mladi

 

Бранислава Симанић

Директор Сектора предузетништва