З А П И С Н И К

 

Са изборне Скупштине  „Општег удружења передузетника општине Трстеник“ Трстеник одржане дана 24.06.2019 године у просторијама Удружења предузетника Трстеник, било присутно 15 чланова Скупштине што је било довољно за рад и одлучивање.

Изборна Скупштина је почела са радом у 17,00 часова у просторијама удружења.Изборну Скупштину је отворио Пантић Милорад и за исту предложио је следећи

              Дневни ред :

  • Избор радних тела ( Председавајуће тело од 3 члана,записничара,2 оверача записника и 2 члана верификационе комисије).
  • Задаци и циљеви Удружења.
  • Дискусија на предлог измене-допуне Статута и усвајање истог.
  • Избор органа Удружења ( председника и подпредседника).
  • Текућа питања.

Предложени дневни ред без икакве допуне је једногласно усвојен.

По првој тачки дневног реда у радно председништво предложени су и  изабрани : Вешковац Драгоје, Пантић Милорад и Микић Зорица а изборном Скупштином ће   председавати Пантић Милорад , што је једногласно усвојено.

За записничара је предложен Обрадовић Ранко , а за овераче записника Катић Дејан и Пауновић Славољуб, што је једногласно усвојено.

За чланове верификационе комисије су предложени Станић Александар и Пешић Бранислав, што је усвојено једногласно.

Након извештаја верификационе комисије да је присуство делегата легитивно и верификовано, и да изборна Скупштина има кворум за предлагање и одлучивање, прешло се на даљи рад изборне Скупштине.

По другој тачки дневног реда председавајући је образложио који су то задаци циљеви рада Удружења у будућноси што се односи на развој предузетништва на територији Општине Трстеник у свим видовима рада и да се акценат тог развоја односи превасходно на  женско предузетништво и младу популацију. Овакве задатке и циљеве делегати су једногласно усвојили.

По трећој тачки дневног реда није било никаквих примедби на предлог измене и допуну Статута где је у члану 4.  додат скраћени назив Удружења „ ОУП“  Трстеник, па је гласањем  исти једногласно усвојен.

Четвртом тачком дневног реда прешло се на избор органа Удружења и то: Председника и подпредседника Удружења.

За председника Удружења  предложен је поново Пантић Милорад. Гласањем са 15 гласова за и ниједним против и узражаним изабран је Пантић Милорад.

За подпредседника предложена је Микић Зорица, након гласања са 15 гласова за и ниједним против и уздржаним изабрана је Микић Зорица.

У петој тачки дневног реда новоизабрани председник се захвалио присутним делегатима на указаном поверењу и обећао да ће својим радом и залагањем у сарадњи са осталим члановима Извршног одбора оправдати поверење које му је указано, још је предложио да се констативна седница Извршног одбора одржи 10.07.2019.год. у новом сазиву у просторијама Удружења. Захвалност је учинила и новизабрани подпредседник Удружења.

Пошто више није било дискусија оснивачка Скупштине је завршила са радом у 18,20 часова.