На основу Одлуке НО ППТ-Наменска АД Трстеник о расходовању основних срцдстава- алатних машина НО бр. XВИИИ бр. 53-2016 и Одлуке Извршног одбора ППТ Наменска а.д. бр. 504 од 14. 09 2016, Комисија за спровојење поступка продаје расходованих основних средстава-алатних машина објављује продају, ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА расходованих основних средстава.

Усмено јавно надметање обавиће се 24. 09 2016. године са почетком у 11 часова у просторијама ППТ Наменска а.д. у Трстенику у канцеларији Управне зграде бр. 101.

На усменом јавном надметању могу учествовати правна и физичка лица уз предходну уплату депозита на благајни ППТ Намцнска а.д (Управна зграда бр. 101) у висини од 10% од почетне лицитиране цене за сваку поједино средство – алатну машину, непосредно овлашћеном лицу ППТ Наменска а.д. непосредно пре почетка лицитације за одређену машину. Приликом уплате наводи се и редни број средстава-алатне машине за које се депозит уплаћује. Представници правних лица морају предати оверена Овлашћења и извод из регистра АПР-а, а физичка лица фотокопију личне карте.

Лицитациони корак за средства-алатне машине чија је почетна цена нижа од 25.000,оо динара износи 1.000,оо динара, а за средства-алатне машине чија је почетна цена 25.000,оо динара или виша износи 1.500,оо динара.

Уплата купопродајне цене се врши на рачун бр. 105-500059-54 АИК Банка најкасније у року од 2 дана од када је купцу достављен рачун са Записником о извршеној продаји расходованих основних срцдстава-алатних машина.У случају да купац нц изврши уплату купопродајнц цену у наведеном року, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

Купац преузима купљено расходовано основно средставо-алатну машину даном уплате купопродајнц цене.Расходована основна средстава-алатне машине се продају у виђеном стању и не подлежу било каквим рекламацијама.

ППТ Наменска а.д. Трстеник задржава дискреционо право да поништи и обнови поступак продаје расходованих основних средстава-алатних машина или да одбије да прода расходовано основно средставо-алатну машину најповољнијем понуђачу при чему се одриче одговомости за било какву надонаду штете без обзира да ли је на могућност наступања штете упозорена или не.

Уколико се расходована основна средстава-алатне машине не продају, следећа продаја ће се накнадно огласити.

Списак расходованих основних средстава-алатних машина са почетном ценом, упутство за учеснике у поступку усменог јавног надметања и формулар за пријављивање налазе се и исти се могу преузети на портимици ППТ Наменска а.д Трстеник. Машине су лоциране у пословним просторијама ППТ-Наменска АД у Трстенику и Вмјачкој Бањи и могу се разгледати у периоду од 19. до 22. 09 2016. године у времену од 11-15 часова уз предходну најаву на телефон 037/711-738.

Лица за контакт су: Живота Вучић (тел. 063/1057698) и Зоран Илић (тел.063/1081819)